Verkoopsvoorwaarden

Hieronder staan de verkoopsvoorwaarden voor aankopen via deze website. Voor reserveringen in het restaurant verwijzen we naar de algemene voorwaarden van OOOST.

Verzakingsrecht

De koper heeft een bedenktijd van 14 dagen zonder betaling van een boete en zonder het opgeven van een reden. Die bedenktijd loopt vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar OOOST, Goudenleeuwplein 3 in Gent.

Algemeen

OOOST – het Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten vormt onderdeel van de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV). EROV staat in de Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE 0410.436.890.

Elke bestelling online via deze website geldt als een expliciete aanvaarding door de koper van de verkoopvoorwaarden hieronder geformuleerd.

Prijzen & bestellingen

De prijzen van de producten vermeld op de website zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of heffingen. Wanneer de koper effectief de bestelling plaatst worden de eventuele verzendkosten en extra kosten* toegevoegd om zo tot het totaal te betalen bedrag te komen.

Prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen en/of fouten. Afbeeldingen kunnen qua kleur en uitzicht soms licht afwijken van de realiteit.

OOOST is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail door OOOST bevestigd is of nadat met de uitvoering gestart is. OOOST kan bestellingen weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Alle informatie (over producten, prijzen, orders) blijft steeds onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties.

(*) Bijvoorbeeld voor cadeauverpakking

Betaling

Betaling gebeurt volgens één van de tijdens het bestelproces aangegeven mogelijkheden. De betaling is pas definitief bij creditering op rekening BE42 0910 1242 8254.

De koper kan uitsluitend kiezen uit een van de aangeboden betalingsmethoden tijdens het bestelproces. Indien de koper met zijn betaling in gebreke blijft, dan is OOOST gerechtigd om de bestelling op te schorten of te schrappen.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de koper gerechtigd de bestelling te annuleren en de overeenkomst te ontbinden binnen de zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door OOOST.

De goederen blijven eigendom van OOOST tot volledige betaling. Bij het plaatsen van de bestelling verklaart de koper de verkoopvoorwaarden gelezen te hebben en ermee akkoord te gaan.

Welke ook de voorwaarden van de andere partij mogen zijn, de voorwaarden van OOOST prevaleren immer. Verwijlintresten ingeval van laattijdige betaling, kosten van betalingsherinneringen of, in geval van wanbetaling, de gerechtskosten, zullen in rekening worden gebracht.

Levering

OOOST levert alleen binnen het grondgebied België.

Alle bestellingen tot maximaal 30 kg per zending worden afgeleverd door bpost of kan de koper afhalen in OOOST. Voor alle te leveren bestellingen rekenen we een forfaitair bedrag aan van €  6,95 als tegemoetkoming in port- en verpakkingskosten.

Voor grotere bestellingen (meer dan 30 kg), gelieve ons te contacteren per telefoon (09 223 23 24) of per e-mail (info@ooost.be).

Alle bestellingen hebben een verzendkost van 7,95 euro.

De verantwoordelijkheid voor fout doorgegeven leveringsadressen ligt volledig bij de koper en kunnen extra kosten veroorzaken.

De levertijden die OOOST eventueel opgeeft zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht zijn bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden. Als de overschrijding van de leveringstermijn echter zo groot is dat redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd dat de koper de overeenkomst in stand laat, is de koper in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

De koper kan zijn online bestelling ook afhalen in OOOST, Goudenleeuwplein 3 te Gent, van dinsdag tot zondag van 10 tot 18 uur, na onderlinge afspraak per e-mail of telefonisch. OOOST is gesloten op maandag.

Bankinformatie

De betalingen gebeuren op rek. BE42 0910 1242 8254 van Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV), Charles de Kerchovelaan 189, 9000 GENT (BE 0410.436.890).

Maatschappelijke zetel: Provinciaal Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm Economische Raad voor Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT

(Juridische vorm: Vereniging zonder winstoogmerk vzw)

Locatie uitbating: OOOST, Goudenleeuwplein 3, 9000 GENT.

Kwaliteit

OOOST garandeert dat de bestelde producten zullen voldoen aan de gebruikelijke kwaliteit en verwachtingen. OOOST behandelt de producten zo zorgvuldig mogelijk, zodat ze voldoen aan de omschrijving op deze website waarop ook de bestelling was geplaatst.

Er zal geen garantie gegeven worden op producten waarvan duidelijk is dat:

  1. ze onbruikbaar geworden zijn door onverstandig of fout gebruik;
  2. de koper of derden het product gewijzigd hebben of dat getracht hebben zonder toestemming van OOOST;
  3. de producten gebruikt zijn voor doeleinden waarvoor zij niet zijn bestemd.

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk gericht te worden aan OOOST

  • ingeval van klacht wegens een niet overeenstemmende levering, binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen
  • ingeval van verborgen gebreken, 14 dagen na ontdekking van het gebrek. In deze schriftelijke communicatie dien je de schade te omschrijven en aan te tonen via een foto.

Overmacht

OOOST kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk oponthoud in de uitvoering of voor niet-uitvoering van zijn engagementen omwille van gebeurtenissen buiten de controle van OOOST, zoals (niet limitatief) moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan producten onderbreking of permanente opschorting van productie, stakingen, lock-outs, elke andere vorm van werkonderbrekingen of collectieve arbeidsgeschillen, energie of transport of vertragingen in transport, die OOOST of de leveranciers van OOOST raken, ook indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de koper, kan onder geen enkel beding worden beschouwd als een verzaking van OOOST om zich later op deze tekortkoming te beroepen.

Persoonlijke levenssfeer

Alle persoonsgegevens die de koper ons verstrekt zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. De koper heeft het recht op inzage en eventuele verbetering van zijn geregistreerde gegevens.

Meer info: Commissie van de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te B-1000 Brussel.

Bewijsvoering

Binnen het kader van hun relaties aanvaarden de betrokken Partijen het elektronisch bewijs.

Betwisting

In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken en vredegerechten van het arrondissement Gent bevoegd. Op alle contracten is enkel de Belgische wet van toepassing.