Algemene voorwaarden

Art. 1 OOOST – Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten vormt onderdeel van de activiteiten van de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV vzw).

Art. 2 De algemene en bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met OOOST. Deze voorwaarden zijn uitgehangen in de inkom van OOOST en zijn vermeld op de rugzijde van de uitgegeven documenten. De voorwaarden zijn dus op voldoende wijze ter kennis gebracht van klanten, medecontractanten en derden.

Art. 3 Voor alle evenementen, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, die plaats hebben na de normale openingsuren, wordt een toeslag van 700,00 euro, incl. B.T.W. voorzien.

Art. 4 Alle leveringstermijnen / aannemingstermijnen zijn opgegeven bij benadering. Laattijdige leveringen of uitvoeringen geven nooit recht op schadevergoeding of ontbinding van het contract. Een levering of uitvoering die niet kan geschieden wegens overmacht of door toedoen van een leverancier van OOOST geeft de koper, opdrachtgever of aannemer geen recht op enige schadevergoeding.

Art. 5 Alle opmerkingen, bezwaren of klachten omtrent zichtbare gebreken moeten onmiddellijk worden geformuleerd, alle opmerkingen en bezwaren omtrent andere gebreken moeten binnen de 8 dagen na levering of uitvoering schriftelijk en aangetekend gedaan worden. Behoudens tegenbewijs met geschriften, geldt de factuurdatum als datum van levering. Bij gebrek aan schriftelijk bezwaar of klacht binnen de 8 dagen volgend op de levering, worden alle gebreken beschouwd als aanvaard.

Art. 6 Indien de verkoop of aanneming wordt ontbonden of verbroken lastens de koper, de opdrachtgever of afnemer, verbindt deze laatste er zich toe, om als schadevergoeding een som te betalen, die overeenstemt met 15% van de verkoop- of aannemingsprijs, met een minimum van 50,00 euro, dit alles onverminderd het recht van OOOST te bewijzen dat haar schade groter was en een overeenstemmende schadevergoeding te eisen.

Art. 7 Alle rekeningen en facturen zijn contant betaalbaar, behoudens gestelde vervaldag. Vanaf deze datum leveren zij een intrest op van 15% per jaar, die van rechtswege verschuldigd is zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling. In geval van niet betaling op de vervaldag zal bovendien het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding (o.a. wegens extra administratie- en personeelskosten) van 12% met een minimum van 50,00 EURO. Alle verschuldigde sommen zijn draagbaar.

Art. 8 OOOST behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaandelijk verwittiging elke levering of uitvoering onmiddellijk te schorsen in geval een factuur niet betaald is na de vervaldag.

Art. 9 In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken en vredegerechten van het arrondissement Gent bevoegd. Op alle contracten is enkel de Belgische wet van toepassing. Wisselbrieven of aanvaarde effecten brengen geen verzaking aan beide clausules mee. Het trekken van wisselbrieven of orderbrieven houdt geen schuldvernieuwing in.

Art. 10 Door het feit van de aankoop of bestelling kent de opdrachtgever uitdrukkelijk onze algemene voorwaarden en welke ook de voorwaarden van de andere partij mogen zijn, onze voorwaarden prevaleren immer.

Art. 11 De prijsoffertes dienen in hun geheel te worden beschouwd. Veranderingen van welke aard ook, kunnen prijsherzieningen met zich meebrengen.

Art. 12 Annulatie door de medecontractant dient minstens zeven dagen vooraf en schriftelijk te gebeuren. Zoniet zal 75% van de afgesproken prijs worden aangerekend. OOOST behoudt zich het recht voor de schade die het gevolg is van de annulatie aan te rekenen aan zijn medecontractant.

Art 13 Alle schade door klanten, leveranciers of derden aan OOOST aangericht, zal op hun kosten worden hersteld. Indien herstelling niet volstaat om de schade van OOOST ongedaan te maken, behoudt OOOST zich het recht voor een bijkomende schadevergoeding te eisen.

Art. 14 Het plaatsen van welk voorwerp of welke materialen ook, in de lokalen van OOOST, gebeurt uitsluitend op risico en verantwoordelijkheid van diegene die de voorwerpen of materialen heeft geplaatst. Bijzondere voorwaarden voor seminaries en/of groepen in aanvulling op de algemene voorwaarden.

Art. 15 In het geval van bestellingen (lunches, vergaderingen, diners,…) staat de besteller in voor de volledige betaling van de bestelde goederen en diensten. Het definitief aantal aanwezigen dient uiterlijk zeven dagen op voorhand schriftelijk te worden doorgegeven. Er moet voor het doorgegeven aantal worden betaald, ook als blijkt dat men naar aanleiding van de activiteit met minder aanwezig is. Indien meer personen opdagen dan overeengekomen behoudt OOOST zich het recht voor slechts het bestelde aantal te serveren. Indien de bijkomende personen worden bediend, zal dit in rekening worden gebracht.

Art. 16 De voor bepaalde manifestaties vereiste voorafgaande formaliteiten (voorbeeld SABAM) en de kosten die daaraan verbonden zijn, dienen door de besteller te worden geregeld en het bewijs daarvan dient voorgelegd te worden aan OOOST.

Art. 17 Inzake geluidsoverlast of elke andere mogelijke overlast is het de medecontractant die erop dient toe te zien dat de wettelijke normen worden gerespecteerd. De medecontractant zal OOOST dienen te vrijwaren indien het daaromtrent verantwoordelijk wordt gesteld.

Art. 18 Voor activiteiten die een einde nemen na middernacht dient een bijkomend bedrag van 50,00 euro (excl. B.T.W.) te worden betaald voor elk begonnen uur en is OOOST gemachtigd de extra kosten hieraan verbonden, integraal in rekening te brengen. Elke bijkomende kost uit welke hoofde ook, welke niet initieel werd voorzien bij de reservatie is te laste van wie ze genoten heeft, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

Art. 19 De besteller is aansprakelijk voor alle mogelijke schade of overlast die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de door hem georganiseerde activiteit.